H&K Japan (大阪、日本)

H&K Japan
H&K Japan Limited,
N02 Watanabe Building,
601, 6-10 Sujikaicho,
Kishiwada City, Osaka 596-0057,
Japan

電話: +81 (0) 72 430 5330
コールセンター: +81 (0) 72 430 5535
ファックス: +81 (0) 72 437 2025
Eメール: HKI.Japan@hki.com

行き方